CAT  |  ESP
Un dels avantatges principals vinculats a l'ús dels biocombustibles sòlids és el seu preu competitiu i estable en el temps
• Estalvi energètic de fonts d'origen fòssil i diversificació energètica.
• Balanç de CO2 neutre perquè es considera que es tanca el cicle natural del carboni que es basa en el procés de la fotosíntesi.
• Emissions de SO2 (causant de la pluja àcida) molt inferiors a les emeses pels combustibles fòssils. Baix contingut en clor, sofre i nitrogen en comparació als combustibles fòssils.
• Incentiva la gestió forestal sostenible econòmica i mediambientalment, cosa que disminueix el risc d'incendis i plagues forestals, i dinamitza el mercat forestal valoritzant els seus productes i subproductes.
• Construir edificis amb instal·lacions tèrmiques alimentades per biomassa millora dràsticament les emissions de CO2 vinculades a l'explotació de l'edifici i, per tant, millora la Qualificació Energètica atorgada a la nova construcció.
 
ESTELLA
L'estella forestal prové de la trituració de material llenyós procedent del bosc o bé del subproducte de l'activitat de les serradores i altres indústries forestals. La qualitat de l'estella forestal ve determinada principalment per l'espècie, la humitat, la granulometria i el contingut en cendres.
Tipus d'estella comercialitzada
Atenent a la normativa austríaca(*) comercialitzem dos tipus d'estella en base a la seva granulometria:

(*) Existeixen normatives com la austríaca ÖNORM 7133 o la propera normativa espanyola actualment en estudi UNE-CEN/TS 14961 que intenten establir la tipologia i la caracterització de l'estella com a combustible energètic.
Entre d'altres vectors aquestes normatives estableixen classes d'estella en base a la seva granulometria i al seu contingut en aigua, aquest últim afecte directament al seu poder calorífic.

Formats de venta
• A granel

Es distribueix directament al client final mitjançant un camió pneumàtic, camió banyera...
 
PÈL·LET
El pèl·let de fusta és un biocombustible sòlid format per la compactació de subproductes provinents de la indústria de la fusta, majoritàriament serradures i encenalls. La compactació és un procés de densificació, amb el qual incrementem el valor energètic per unitat de volum.

Formats de venta
• Granel

Format ideal per a grans consumidors ( piscines, hotels, poliesportius...). Es distribueix directament des de la fàbrica al client final fent us d'un camió neumàtic, camió banyera, camió de pinso...

• Big Bag
Sacs amb capacitat de fins a 1000 kg de pèl·let

• Sacs
Sacs de 15 kg

PINYOL D'OLIVA
Subproducte agrícola format únicament per la part llenyosa de l'oliva una vegada s'ha extret l'oli. El pinyol d'oliva és assecat i calibrat quedant completament net de polpa assolint un calibre adequat per obtenir un combustible perfectament homogeneïtzat.

Formats de venta
• Granel

Format ideal per a grans consumidors. Es distribueix directament de fàbrica.
Mes de 100 kg

• Big Bag
Subministrament de fins a 1000 kg

• Sacs
Sacs de 20 kg

TONDO ENERGIA SL  //  C. Pirineu, 19 (P. I. Mas Galí)  //  08503 Gurb (Barcelona)  //  Tel. 93 889 39 19  //  www.tondoenergia.com