Instal·lació climatització al CEIP Arquitecte Gaudi de Sant Feliu de Llobregat
Instal·lació climatització al CEIP Arquitecte Gaudi de Sant Feliu de Llobregat
Instal·lació climatització al CEIP Arquitecte Gaudi de Sant Feliu de Llobregat

Instal·lació amb una caldera d’estelles de 201 KW

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2015
Client: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Caldera: Herz Firematic T-Control 201 KW
Anterior combustible: Gas-oil
Combustible actual: Estelles

L’obra ha consistit en la instal·lació d’una caldera de biomassa per al subministrament de calor a l’edifici CEIP Arquitecte Gaudí situat en el nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat.
Es substitueix la caldera existent de combustible fòssil (Gas-oil) per una caldera HERZ Firematic T-control de 201 kW d’estella forestal, obtinguda preferentment en els boscos pertanyents al municipi o en el seu defecte, de àmbit comarcal.
La instal·lació de biomassa disposa d’un sistema automàtic d’alimentació per a transportar el combustible des de la sitja fins a la caldera.
El circuit primari inclou la caldera de biomassa i el dipòsit d’inèrcia de 4.000 litres així com la canalització aïllada, el circuit secundari conserva la caldera de gas-oil existent en les instal·lacions.
S’ha utilitzat una una caseta existent per acollir la nova sala de calderes, annexa a aquesta i en una zona enjardinada existent, es construeix semi soterrada la sitja d’emmagatzematge de l’estella. La sitja ubicada al costat de la sala de calderes disposa d’un espai 43,50 m3. La càrrega de la sitja es realitza a través de la descàrrega de un camió per gravetat.
Es preveu un estalvi de 58,43 tones de CO2 / any.